Inbjudan till ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma kommer hållas 30/5-2023 Kl. 19:00 i matsalen på Ljungenskolan. Kallelse med dagordning är utdelad i brevlådorna samt så hittar ni den i fliken kallelser på startsidan.

Ingång till matsalen kommer att vara på baksidan dvs ut mot väg 100.

Vi från styrelsen önskar er välkomna.

Svar från politiska partier inför valet

Vår vägförening ingår i Samverkansgruppen vägföreningar Höllviken-Ljunghusen, som har till uppgift att hjälpa och stötta vägföreningarna  i uppdraget att underhålla vägnät, grönområden, lekplatser och dagvattenledningar. 

Samverkansgruppen har under april månad skickat ut en enkät bestående av 3 frågor till de 7 politiska partierna som är representerade i kommunfullmäktige. 

Vägföreningarna har som mål att under de kommande 4 åren öka andelen ersättning från Vellinge Kommun från 30% av kostnaderna till 50% i kronor en ökning från 6 Mkr till 10 Mkr.

Samverkansgruppens frågeställningar var:

Fråga 1. Vem anser ert parti ska bekosta vägnät, grönområde, lekplatser och dagvatten. Kommunen via skattsedeln eller boende genom vägföreningar?

Socialdemokraterna har inte svarat på enkäten. Liberalerna var ensamma om att kommunen via skattsedeln ska stå för kostnaderna. Miljöpartiet anser att de boende ska bära kostnaderna. Centerpartiet, Krisdemokraterna och Sverigedemokraternasvarade att båda alternativen är tillämpliga. Moderaterna svarade, ”En utvärdering av perioden 2018 till 2021 kommer att ligga till grund för vårt ställningstagande. Tekniska enheten har uppdraget att lämna förslag för dom kommande fyra åren som bygger på fakta för året 2020 då alla bidragsunderlagen från alla bidragsberättigade föreningar kommit in 2021, till tekniska enheten.”

Fråga 2. Om ni anser att vägföreningarna fortsatt ska stå för drift och underhåll vem/hur ska kostnaderna bekostas? Boende medlemmar i vägföreningen eller en mix av medlems betalning och ersättning från kommunen. 

Socialdemokraterna har inte svarat på enkäten. Här är Liberaler, Miljöparti, Centerpartiet, Krisdemokrater och Sverigedemokratereniga om att en mix av medlems och ersättning från kommunen ska gälla. Moderaternas svar se fråga 1.

Fråga 3 

Håller ert parti med Samverkansgruppen och vägföreningarna om att en 50/50 fördelning av kostnaderna mellan kommun och boende/medlemmar är en rimlig nivå för kommande mandatperiod? 

Socialdemokraterna har inte svarat på enkäten. Sverigedemokraterna anser nivån är rimlig. De föreslår en inventering av storleken på grönområde, lekplatser och dagvatten för att kunna ge ytterligare kompletterande ersättning. Centerpartiet anser att en 50 %-ig  kostnadsfördelning mellan kommun/skatt och medlemsbetalning är en rimlig fördelning. Miljöpartiet anser att 50% nivån ger en mer rättvis fördelning av det skattekollektivet betalar till kommunen. Kristdemokraterna säger att det inte går att svara ja eller nej på om 50% är en rimlignivå då utgångspunkterna ser olika ut för varje vägförening men att en uppräkning från dagens nivå är nödvändig. Liberalerna se svaret på fråga 1 alternativt ska ersättningen från kommunen motsvara den kommunala kostnaden. Moderaterna se svaret på fråga 1.

Inbjudan till kurs om småhus och energi!

Hej Husägare!

Vill du lära dig mer om småhus, energianvändning och inomhusmiljö? Hur du kan minska din energianvändning med enkla och billiga åtgärder? Eller med mer omfattande åtgärder, kanske i samband med renovering av ditt hus? Med sådana åtgärder kan du minska din kostnad för energi. I så fall är den här kursen något för dig!

Kursen är helt kostnadsfri och helt oberoende av leverantörer och tillverkare. Finansieringen sker från Energimyndigheten via ett forskningsprojekt.

Vi bedömer att hela kursen kan göras klart på knappt två timmar. Kursen är webbaserad och består av kortare filmavsnitt varvat med enkäter, där du svarar på frågor i en skala 1-5. Vi vill att du fullföljer hela kursen, eftersom det är dina svar på slutenkäten som ger oss underlag till forskningsprojektet.

Klicka på den här länken så kommer du till den hemsida där kursen finns.

Valberedningen i Ljunghusens Vägförening

Valberedningen söker personer som är intresserade av att verka i Ljunghusens vägförening. Vägföreningens styrelse skall bestå av 4-6 ledamöter och sammanträder ca 5-6 gånger per verksamhetsår.

För närvarande söker vi personer med allmänna kunskaper om föreningsverksamhet och  gärna IT bakgrund. En viss ersättning utgår. För ytterligare information kontakta styrelsen via hemsidan.

Välkomna att anmäla ert intresse till Valberedningens ordförande Lars Månsson.

Valberedningen i Ljunghusens Vägförening

Placering av de nya 4-fackskärlen

Ljunghusens Vägförening  följer Vellinge kommuns regler som föreskriver att permanent uppställningsplats av sopkärl är på egna tomten.

Vägarna inom föreningens om råd är smala och det finns därför inte plats för felplacerade sopkärl. 

Observera att remsan utanför själva vägytan ingår i vägområdet, varför förbud att ställa sopkärlen gäller där. Det är således inte tillåtet att placera sopkärlen permanent på remsan. 

Det är däremot tillåtet att rulla ut kärlen till vägkanten på morgonen före tömning och sedan rulla in dem på kvällen.

En placering inom vägområdet hindrar gående och cyklande samt skymmer sikten för trafikanter och utgör därmed en direkt trafikfara. En sådan placering kan dessutom ställa till problem för räddningstjänsten, posten, renhållningen och tidningsbärarna m.fl. Dessutom kan remsan behövas för uppläggning av snö efter plogning.

Ljunghusens vägförening

Styrelsen

Viktig information!

Den 13-18 december kommer beskärning av utskjutande växtlighet längs våra vägar att ske med en kantklippningsmaskin. Den klipper 4,7 meter upp och ca 50-60 cm in i väggrenen räknat ifrån asfaltskanten. Vi har tidigare informerat samtliga fastighetsägare om att beskära utskjutande växlighet. Då det inte har skett överallt där det behövs så har styrelsen beslutat att ta hjälp av en entreprenör för att lösa detta.


Anledningen till beskärningen är: ökad trafiksäkerhet för alla fordon och för de som rör sig på vår vägar. Att få bukt med skymd sikt, hängande grenar, växtlighet som letar sig ut i vägbana med mera.


OBS! Juldekorationer och dylikt som finns utanför er tomtgräns måste tas bort innan beskärning sker. Dessa riskerar annars att skadas. (vägföreningen ersätter inte skadade föremål som befunnit sig utanför er tomtgräns) Inga bilar, soptunnor eller liknande får under denna dessa dagar vara placerade på väg eller väggren utan skall stå innanför er tomtgräns.


Under dessa dagar kommer även potthål, väghörnor och vägkanter att lagas. Hål i vägen kommer att fyllas igen med bärlager och grus. Asfalt och personal finns inte att tillgå för tillfället pga corona. Förhöjda vägkanter som gör att vatten inte når vägrenen kommer att rättas till.


Sopning av vägar kommer att ske då ovanstående arbete är klart. Dåligt väder kan ge vissa förseningar.


Mvh Styrelsen

Jämnare trafikflöden!

För att få ett jämnare trafikflöde och nyttjande av våra vägar så uppmanas alla boende inom Ljunghusens vägförening att välja och nyttja den väg man bor på för bilkörning och transport mellan sin bostad och Falsterbovägen.

Att hålla efter växtligheten längs våra vägar.

Ljunghusens vägförening och Vellinge kommun har under våren informerat om skyldigheten att  hålla efter växtligheten vid våra vägar. Det är fastighetsägarens skyldighet att beskära all vegetation längs tomtgränsen. Ingen växtlighet får hänga utanför staket eller dölja varken vägmärken, vägskyltar eller belysning. Fri höjd skall vara minst 2,6 m för gång- eller cykelbana och 4,7 meter för körbana. Fastighetsägaren ansvarar även för skötseln av remsan mellan tomtgräns och körbana. Den skall vara framkomlig för gående och genomsläpplig för regnvatten. 

På uppdrag av Ljunghusens Vägförening har entreprenören Ljungenhjälpen fått uppdraget att beskära den växtlighet som finns utanför er tomtgräns. Uppdraget avser att förbättra sikt och framkomlighet för gående, cyklister och fordonstrafik. Berörda fastigheter kommer att informeras genom information i brevlådan. Arbetet kommer att inledas omgående.

Ljunghusens vägförening     

Styrelsen