Gällande regler

Några aktuella regler

Lagen om enskilda vägar, som bl a handlar om vägar i tätare bebyggelse, har ersatts av anläggningslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter. I lagen om samfälligheter finns regler om hur man ordnar förvaltningen av gemensamhetsanläggning.

Kostnader för vägunderhåll mm som inte täcks av bidrag från staten och kommunen fördelas på vägföreningens medlemmar. Kostnadsfördelningen sker efter de deltagande fastigheternas andelstal. Enligt de nya reglerna grundas fastighetens andelstal på fastighetens användning av vägen eller vägsystemet. Man utgår då ifrån den verksamhet som finns på fastigheten, t ex permanentboende , fritidsboende, verkstad, affär och skola.

Enligt de nya reglerna ska vissa villkor vara uppfyllda om en fastighet ska kunna tvingas delta i en gemensamhetsanläggning. Det måste vara av väsentlig betydelse för en fastighet att delta i anläggningen. I praktiken innebär det alla fastigheter eftersom man behöver kunna använda vägen utanför huset.

En annan nyhet är att om en fastighet använder vägnätet mer än vad andelstalet baserats på, är ägaren skyldig att ersätta vägföreningen för dess merkostnader.  Kostnaden för reparation av eventuella skador på väg och vägren tillkommer.

För den som vill veta mer om lagen för förvaltning av samfälligheter hänvisar vi till www.lantmateriet.se. Andra intressanta regler för oss är att det krävs marklov för att få fälla träd med större diameter än 20 cm eller för träd som har stor betydelse för platsen. Över väg eller vägren får inte träden hänga ner mer än att fri höjd är 4,6 m.

För hundar gäller följande bestämmelser i Ljunghusen.

Karta Ljvf

Vellinge kommuns lokala ordningsföreskrifter: Mellan 15 maj och 31 augusti får hund inte vistas på badstrand mellan 06.00 och 20.00. Under perioden 1 mars till 31 augusti gäller koppeltvång dygnet runt. Upplockningskrav efter hunden gäller på badplatser, lekplatser och begravningsplatser.

Jaktlagen: Från 1 september till 29 februari får hund inte löpa lös i område där det finns vilt (vilda fåglar och däggdjur). Vår badstrand ingår i Ljunghusens och Ljungskogens strandbads naturreservat och omfattas av Jaktlagen.
Generella regler, som gäller för hela landet, säger bl a att hundägare alltid har strikt ansvar för hundens beteende mot  t ex hemdjur som hästar, kor, får och höns och att hundar som inte lyder vid inkallning alltid ska vara kopplade.
Parkering
På förekommen anledning vill styrelsen informera om att det råder parkeringsförbud på alla vägar inom Ljunghusens vägförening dvs från Marina vägen till Rådjursvägen inklusive stickvägar. Detta innebär att parkering på vägrenar och vändplatser inte är tillåten. Bevakningen sköts av APCOA. Telefonnummer till APCOA står på  P-skyltarna vid infarten till alla de större vägarna.Parkeringsförbudet kommer att följas upp speciellt noga på Allmänningsvägen och de vägar som leder ned till havet undertiden 15 maj till 15 september för att räddningsfordon skall ha tillträde till strandområdet.

Parkeringsbolaget är informerade om denna bestämmelse. Om du ändå får en p-bot kontakta i första hand parkeringsbolaget och hänvisa till ovan.

Grävregler
När du tänker gräva måste du först kontakta vägföreningen. På bifogad bild vagitomt ser du hur vägen är konstruerad, och det är denna konstruktion som inte får skadas av ditt grävarbete

Klipp häcken (PDF)