Gällande regler

Några aktuella regler

Lagen om enskilda vägar, som bl a handlar om vägar i tätare bebyggelse, har ersatts av anläggningslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter. I lagen om samfälligheter finns regler om hur man ordnar förvaltningen av gemensamhetsanläggning.

Kostnader för vägunderhåll mm som inte täcks av bidrag från staten och kommunen fördelas på vägföreningens medlemmar. Kostnadsfördelningen sker efter de deltagande fastigheternas andelstal. Enligt de nya reglerna grundas fastighetens andelstal på fastighetens användning av vägen eller vägsystemet. Man utgår då ifrån den verksamhet som finns på fastigheten, t ex permanentboende , fritidsboende, verkstad, affär och skola.

Enligt de nya reglerna ska vissa villkor vara uppfyllda om en fastighet ska kunna tvingas delta i en gemensamhetsanläggning. Det måste vara av väsentlig betydelse för en fastighet att delta i anläggningen. I praktiken innebär det alla fastigheter eftersom man behöver kunna använda vägen utanför huset.

En annan nyhet är att om en fastighet använder vägnätet mer än vad andelstalet baserats på, är ägaren skyldig att ersätta vägföreningen för dess merkostnader. I våra regler har vi en slitageavgift på 7.000:- i samband med att man bygger nytt eller gör större ombyggnader. Kostnaden för reparation av eventuella skador på väg och vägren tillkommer.

För den som vill veta mer om lagen för förvaltning av samfälligheter hänvisar vi till www.lantmateriet.se. Andra intressanta regler för oss är att det krävs marklov för att få fälla träd med större diameter än 20 cm eller för träd som har stor betydelse för platsen. Över väg eller vägren får inte träden hänga ner mer än att fri höjd är 4,6 m.

För hundar gäller följande bestämmelser i Ljunghusen.

Karta Ljvf

Vellinge kommuns lokala ordningsföreskrifter: Mellan 15 maj och 31 augusti får hund inte vistas på badstrand mellan 06.00 och 20.00. Under perioden 1 mars till 31 augusti gäller koppeltvång dygnet runt. Upplockningskrav efter hunden gäller på badplatser, lekplatser och begravningsplatser.

Jaktlagen: Från 1 september till 29 februari får hund inte löpa lös i område där det finns vilt (vilda fåglar och däggdjur). Vår badstrand ingår i Ljunghusens och Ljungskogens strandbads naturreservat och omfattas av Jaktlagen.
Generella regler, som gäller för hela landet, säger bl a att hundägare alltid har strikt ansvar för hundens beteende mot  t ex hemdjur som hästar, kor, får och höns och att hundar som inte lyder vid inkallning alltid ska vara kopplade.
Parkering
Inom området gäller fri parkering med undantag för Allmänningsvägen och vägarna  mellan Allmänningsvägen och stranden. Här råder parkeringsförbud mellan 15 Maj och 15 september
Grävregler
När du tänker gräva måste du först kontakta vägföreningen. På bifogad bild vagitomt ser du hur vägen är konstruerad, och det är denna konstruktion som inte får skadas av ditt grävarbete

 

Klipp häcken (PDF)