Vår uppgift

Styrelsen för Ljunghusens Vägförening ska förvalta en av Sveriges större vägföreningar på ett sådant sätt

  • att föreningens medlemmar har bra vägar såväl sommar som vinter
  • att grönområdena hålls efter men med bibehållen skogskaraktär
  • att den gemensamma lekplatsen är säker och kul för barnen
  • att stranden har gångvänliga tillfarter i form av spänger.

Vi som sitter i styrelsen ska vara tillgängliga för frågor och synpunkter från medlemmarna och genom vår hemsida verka för starkare närdemokrati och ökad trivsel.

All verksamhet ska ske inom de budgetramar som presenterats på senaste årsmötet och följa de regler som anges i våra stadgar. Styrelsen sammanträder 6-7 gånger per år och alla möten protokollförs. Protokollen är tillgängliga via vår hemsida.

Frivilliga uppgifter som vi tagit på oss är bl a att försöka höja säkerheten på våra vägar genom att påverka våra medlemmar i hastighetsfrågan. Det är 30 km/tim som gäller på samtliga vägar och vid lekplatsen gäller 7 km/tim, dvs samma som på gågator.

Vi samarbetar med Vellinge Kommun, Vägverket, Lantmäteriet, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen och på dessa möten diskuterar vi trafiksäkerhet, tomt- och gatufrågor och skötseln av våra grönområden.

Under badsäsongen försöker vi även undvika parkeringskaos på vägar nära stranden och för detta samarbetar vi med Europark. Vi har satt upp anslagstavlor på ett flertal ställen i området och kan där informera om såväl formella möten som den årliga loppmarknaden på lekplatsen och andra arrangemang.

Vår målsättning är att våra medlemmar ska trivas här, det ska vara ordning och reda och barnen ska bo och leka i en säker och trivsam omgivning. Allt kan vi inte klara själva. Fint om alla hjälper till. Kom gärna med nya idéer och hjälp oss på så sätt att utveckla vår förening.