Blog

Underhållsarbete av Rännstensbrunnar

Vi i vägföreningen vill informera alla boende att vi har uppmärksammat problemen med igensatta rännstensbrunnar längs Elvabovägen och Allmänningsvägen. På grund av det senaste tidens kraftiga regnande har dessa brunnar blivit blockerade av barr och löv, vilket har orsakat funktionsproblem.

För att åtgärda detta har vi planerat att anlita en professionell sugbil för att rensa alla rännstensbrunnar i området. Detta arbete kommer att genomföras:

  • Datum: Närmsta dagarna
  • Plats: Längs Elvabovägen och Allmänningsvägen

Vi ber alla boende att se till att deras fordon inte blockerar tillträdet till rännstensbrunnarna under denna tid för att underlätta arbetet.

Med vänlig hälsning, Styrelsen

Sopning av våra vägar

Hej alla medlemmar i vägföreningen!

Vi vill informera er om att vi snart kommer att genomföra sopning av alla vägar inom vårt område. Detta är en del av vårt åtagande att hålla våra gemensamma utrymmen rena, säkra och välkomnande för alla.

📅 Datum för Sopningen: Inom 2 veckor

Under denna tid ber vi er att vara uppmärksamma på följande:

  1. Parkera inte era bilar längs vägarna: För att underlätta sopningen, vänligen se till att era fordon inte hindrar vägen. Detta kommer att göra det lättare för sopmaskinerna att noggrant rengöra alla ytor.
  2. Ta bort eventuella hinder: Om möjligt, flytta bort eventuella föremål som kan vara i vägen, som soptunnor, leksaker eller trädgårdsredskap.

Vi uppskattar ert samarbete och förståelse när vi arbetar för att hålla vårt område fint och trivsamt. Om ni har några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss.

Med vänliga hälsningar Styrelsen.

Kantklippning av växtlighet

Kantklippning av vägrenarna är inbokad av vägföreningen den 9:e och 10:e november. Eventuella ändringar i schemat kan förekomma vid dåligt väder. Vänligen se till att fordon och andra hinder inte finns på väggrenarna dessa dagar. Med vänlig hälsning, Styrelsen.

Uppdatering gällande kantklippning: Kantklippningen är påbörjad men pga väderförhållanden är slutförandet försenat ca 1 vecka.

Sophämtningsregler

Sopkärlen är ålagda att inte placeras närmare asfaltskanten än 0,5 meter under sophämtning. Efter hämtning ska de vara placerade på egen tomt. Om ni är osäkra var er egen tomtgräns är får ni titta på er tomtkarta. Med vänlig hälsning, Styrelsen.

Inbjudan till ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma kommer hållas 30/5-2023 Kl. 19:00 i matsalen på Ljungenskolan. Kallelse med dagordning är utdelad i brevlådorna samt så hittar ni den i fliken kallelser på startsidan.

Ingång till matsalen kommer att vara på baksidan dvs ut mot väg 100.

Vi från styrelsen önskar er välkomna.

Svar från politiska partier inför valet

Vår vägförening ingår i Samverkansgruppen vägföreningar Höllviken-Ljunghusen, som har till uppgift att hjälpa och stötta vägföreningarna  i uppdraget att underhålla vägnät, grönområden, lekplatser och dagvattenledningar. 

Samverkansgruppen har under april månad skickat ut en enkät bestående av 3 frågor till de 7 politiska partierna som är representerade i kommunfullmäktige. 

Vägföreningarna har som mål att under de kommande 4 åren öka andelen ersättning från Vellinge Kommun från 30% av kostnaderna till 50% i kronor en ökning från 6 Mkr till 10 Mkr.

Samverkansgruppens frågeställningar var:

Fråga 1. Vem anser ert parti ska bekosta vägnät, grönområde, lekplatser och dagvatten. Kommunen via skattsedeln eller boende genom vägföreningar?

Socialdemokraterna har inte svarat på enkäten. Liberalerna var ensamma om att kommunen via skattsedeln ska stå för kostnaderna. Miljöpartiet anser att de boende ska bära kostnaderna. Centerpartiet, Krisdemokraterna och Sverigedemokraternasvarade att båda alternativen är tillämpliga. Moderaterna svarade, ”En utvärdering av perioden 2018 till 2021 kommer att ligga till grund för vårt ställningstagande. Tekniska enheten har uppdraget att lämna förslag för dom kommande fyra åren som bygger på fakta för året 2020 då alla bidragsunderlagen från alla bidragsberättigade föreningar kommit in 2021, till tekniska enheten.”

Fråga 2. Om ni anser att vägföreningarna fortsatt ska stå för drift och underhåll vem/hur ska kostnaderna bekostas? Boende medlemmar i vägföreningen eller en mix av medlems betalning och ersättning från kommunen. 

Socialdemokraterna har inte svarat på enkäten. Här är Liberaler, Miljöparti, Centerpartiet, Krisdemokrater och Sverigedemokratereniga om att en mix av medlems och ersättning från kommunen ska gälla. Moderaternas svar se fråga 1.

Fråga 3 

Håller ert parti med Samverkansgruppen och vägföreningarna om att en 50/50 fördelning av kostnaderna mellan kommun och boende/medlemmar är en rimlig nivå för kommande mandatperiod? 

Socialdemokraterna har inte svarat på enkäten. Sverigedemokraterna anser nivån är rimlig. De föreslår en inventering av storleken på grönområde, lekplatser och dagvatten för att kunna ge ytterligare kompletterande ersättning. Centerpartiet anser att en 50 %-ig  kostnadsfördelning mellan kommun/skatt och medlemsbetalning är en rimlig fördelning. Miljöpartiet anser att 50% nivån ger en mer rättvis fördelning av det skattekollektivet betalar till kommunen. Kristdemokraterna säger att det inte går att svara ja eller nej på om 50% är en rimlignivå då utgångspunkterna ser olika ut för varje vägförening men att en uppräkning från dagens nivå är nödvändig. Liberalerna se svaret på fråga 1 alternativt ska ersättningen från kommunen motsvara den kommunala kostnaden. Moderaterna se svaret på fråga 1.

Inbjudan till kurs om småhus och energi!

Hej Husägare!

Vill du lära dig mer om småhus, energianvändning och inomhusmiljö? Hur du kan minska din energianvändning med enkla och billiga åtgärder? Eller med mer omfattande åtgärder, kanske i samband med renovering av ditt hus? Med sådana åtgärder kan du minska din kostnad för energi. I så fall är den här kursen något för dig!

Kursen är helt kostnadsfri och helt oberoende av leverantörer och tillverkare. Finansieringen sker från Energimyndigheten via ett forskningsprojekt.

Vi bedömer att hela kursen kan göras klart på knappt två timmar. Kursen är webbaserad och består av kortare filmavsnitt varvat med enkäter, där du svarar på frågor i en skala 1-5. Vi vill att du fullföljer hela kursen, eftersom det är dina svar på slutenkäten som ger oss underlag till forskningsprojektet.

Klicka på den här länken så kommer du till den hemsida där kursen finns.