Andelstal & Avgift

Vägföreningens verksamhet finansieras av

  1. En avgift per andel/år
  2. Kommunala bidrag
  3. Statliga bidrag
  4. Övriga intäkter (slitageavgifter, parkering mm)

Inträdesavgiften är 7000 kr. Ersättningen beräknas enligt Anläggningslagen §§ 37-39.

Andelstalen skiljer sig åt beroende på hur fastigheten används. Åretruntboende betalar 2 andelar, sommarboende 1 andel etc. För verksamheter utgår flera andelar.

Avgiften per andel beslutas på årsmötet, men andelstalet beslutas av Lantmäteriet.