Svar från politiska partier inför valet

Vår vägförening ingår i Samverkansgruppen vägföreningar Höllviken-Ljunghusen, som har till uppgift att hjälpa och stötta vägföreningarna  i uppdraget att underhålla vägnät, grönområden, lekplatser och dagvattenledningar. 

Samverkansgruppen har under april månad skickat ut en enkät bestående av 3 frågor till de 7 politiska partierna som är representerade i kommunfullmäktige. 

Vägföreningarna har som mål att under de kommande 4 åren öka andelen ersättning från Vellinge Kommun från 30% av kostnaderna till 50% i kronor en ökning från 6 Mkr till 10 Mkr.

Samverkansgruppens frågeställningar var:

Fråga 1. Vem anser ert parti ska bekosta vägnät, grönområde, lekplatser och dagvatten. Kommunen via skattsedeln eller boende genom vägföreningar?

Socialdemokraterna har inte svarat på enkäten. Liberalerna var ensamma om att kommunen via skattsedeln ska stå för kostnaderna. Miljöpartiet anser att de boende ska bära kostnaderna. Centerpartiet, Krisdemokraterna och Sverigedemokraternasvarade att båda alternativen är tillämpliga. Moderaterna svarade, ”En utvärdering av perioden 2018 till 2021 kommer att ligga till grund för vårt ställningstagande. Tekniska enheten har uppdraget att lämna förslag för dom kommande fyra åren som bygger på fakta för året 2020 då alla bidragsunderlagen från alla bidragsberättigade föreningar kommit in 2021, till tekniska enheten.”

Fråga 2. Om ni anser att vägföreningarna fortsatt ska stå för drift och underhåll vem/hur ska kostnaderna bekostas? Boende medlemmar i vägföreningen eller en mix av medlems betalning och ersättning från kommunen. 

Socialdemokraterna har inte svarat på enkäten. Här är Liberaler, Miljöparti, Centerpartiet, Krisdemokrater och Sverigedemokratereniga om att en mix av medlems och ersättning från kommunen ska gälla. Moderaternas svar se fråga 1.

Fråga 3 

Håller ert parti med Samverkansgruppen och vägföreningarna om att en 50/50 fördelning av kostnaderna mellan kommun och boende/medlemmar är en rimlig nivå för kommande mandatperiod? 

Socialdemokraterna har inte svarat på enkäten. Sverigedemokraterna anser nivån är rimlig. De föreslår en inventering av storleken på grönområde, lekplatser och dagvatten för att kunna ge ytterligare kompletterande ersättning. Centerpartiet anser att en 50 %-ig  kostnadsfördelning mellan kommun/skatt och medlemsbetalning är en rimlig fördelning. Miljöpartiet anser att 50% nivån ger en mer rättvis fördelning av det skattekollektivet betalar till kommunen. Kristdemokraterna säger att det inte går att svara ja eller nej på om 50% är en rimlignivå då utgångspunkterna ser olika ut för varje vägförening men att en uppräkning från dagens nivå är nödvändig. Liberalerna se svaret på fråga 1 alternativt ska ersättningen från kommunen motsvara den kommunala kostnaden. Moderaterna se svaret på fråga 1.