Slitageavgift

Vägföreningens rätt grundar sig på § 48 a i Anläggningslagen som föreskriver att om en fastighet i en vägförening tillfälligt använder anläggningen (vägen) i väsentligt större omfattning än vad som får anses svara mot fastighetens andelstal för driftskostnaderna, är fastighetens ägare skyldig att till Vägföreningen utge ersättning för de kostnader som uppkommer till följd av den ändrade användningen.

Avgiften beslutas på föreningsstämman. Vid bestämmande av avgiften sker detta oberoende av vilken typ av användning som är upphov till slitage- och kostnadsökningen.  Det har således ingen betydelse om användningen beror på nybyggnation, renovering, garage, pool eller annan liknande åtgärd. Det är den ändrade användning av vägen och det ökade slitaget som medför slitageavgift.

Avgiften skall täcka merkostnader som vägföreningen får på grund av ett onormalt stort slitage. Eftersom det är en avgift så behöver inte vägföreningen styrka att den tillfälligt ändrade användningen, i det enskilda fallet, medfört ökat slitage. Det är tillräckligt att den ändrade användningen medfört att anläggningen använts i väsentligt större omfattning än vad som får anses svara mot fastighetens andelstal för driftskostnaderna.

Skulle den ändrade användningen orsaka en skada så skall denna ersättas enligt Skadeståndslagen med ett mot skadan svarande belopp.

Avgiften är för närvarande 7.000 kr.

Avgiftens storlek bestäms på föreningsstämman varje år.