Kompletterande fiberanslutningar

Telia/Skanova fortsätter sina arbeten med att få fiberanslutning till så många som möjligt inom Ljunghusens Vägförenings område som önskar sådan anslutning. 

Vägföreningen har till den 29 april 2020 dato godkänt samtliga grävansökningar som kommit in till styrelsen.

Ansökningsprocessen underlättas betydligt av det avtal som Ljunghusens vägförening, och de ytterligare 12 vägföreningar som ingår i Samrådsgruppen, träffade med Telia/Skanova den 18 december 2018 och som innehåller klara bestämmelser om vilka grävregler som gäller. (Se under Grävregler på denna hemsida) Genom avtalet förbättras kvaliteten på utförda arbeten, kontrollfunktioner är specificerade vilket skall leda till lägre underhållskostnader. 

En ansökan behandlas vanligtvis samma dag eller dagen därpå som ansökningen inkommit till vägföreningen. Dröjsmål med grävningar för kompletterande fiber får i första hand stämmas av med ledningsägaren – Telia/ Skanova.

Pågående borrningsprojekt på Allmänningsvägen

EON utför för tillfället borrningsarbeten för nya elkablar på Allmänningsvägen. Anledningen till arbetet är installation av en ny nätstation.

Boende nära arbetsplatsen kan under arbetets gång uppleva mindre störningsmoment vid lastning och avlastning av nätstationerna och vid mindre förflyttningar av maskiner.

EON/Vattenfall har en dialog med de som drabbas och hjälper till vid problem. Hänvisningskyltar är uppsatta för att leda trafiken runt och förbi arbetsplatsen då den påverkar framkomligheten.

Själva arbetet med inkopplingen av nätstationen beräknas vara klar den 9/4. Entreprenören kommer att återställa borrgropar samt schakten vid nätstationen samt ytbeläggningen så fort borrningen är avslutad.

Tack för visad hänsyn.

Ljunghusen 20.3. 2012

Styrelsen

Rivning av elstationer påbörjas den 25/11

Rivning och bortforsling av de gamla elstationerna på Vikens- och Elvabovägen påbörjas måndagen den 25/11.

Arbetet beräknas pågå i ca 14 dagar. Tidvis så kommer framkomligheten på dessa vägar att vara begränsad pga användning av tyngre fordon. Bilningsarbeten kommer även att utföras för att få bort den gamla betongen. Enligt planeringen så kommer bilningen av betongen påbörjas på Elvabovägen den 9/12. Detta kommer att medföra en hög bullernivå!

Vi hoppas på förståelse.

mvh Styrelsen

Information om träd och buskar vid våra vägar!

Vi måste hjälpas åt att hålla efter växtligheten! Tänk på att dina träd och buskar skall växa inom ditt tomtområde. Grenar som växer ut över vägen måste bort. Fri höjd skall vara minst: 2,6 m för gång- eller cykelväg. 4,7 m för körbana. Barr och löv vid asfaltskanten utmed tomten skall sopas upp.

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms! Här följer några enkla åtgärder som kan rädda liv. Fri sikt i gatukorsningar är viktigt för att trafikanter skall hinna upptäcka varandra och undvika olyckor. På dessa bilderna redovisas den sikt som normalt behövs i några typer av korsningar. Inom de markerade ”sikttrianglarna” får häckar och buskar vara högst 80 cm.

Du som har utfart mot en gata!
Vid utfarten bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt!
Ligger ditt hus vid en gata bör de se till att dina växter inte är högre än 80 cm över gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. Detta gäller även om ditt hus ligger vid en gång- eller cykelväg.