Blog

Valberedningen i Ljunghusens Vägförening

Valberedningen söker personer som är intresserade av att verka i Ljunghusens vägförening. Vägföreningens styrelse skall bestå av 4-6 ledamöter och sammanträder ca 5-6 gånger per verksamhetsår.

För närvarande söker vi personer med allmänna kunskaper om föreningsverksamhet och  gärna IT bakgrund. En viss ersättning utgår. För ytterligare information kontakta styrelsen via hemsidan.

Välkomna att anmäla ert intresse till Valberedningens ordförande Lars Månsson.

Valberedningen i Ljunghusens Vägförening

Placering av de nya 4-fackskärlen

Ljunghusens Vägförening  följer Vellinge kommuns regler som föreskriver att permanent uppställningsplats av sopkärl är på egna tomten.

Vägarna inom föreningens om råd är smala och det finns därför inte plats för felplacerade sopkärl. 

Observera att remsan utanför själva vägytan ingår i vägområdet, varför förbud att ställa sopkärlen gäller där. Det är således inte tillåtet att placera sopkärlen permanent på remsan. 

Det är däremot tillåtet att rulla ut kärlen till vägkanten på morgonen före tömning och sedan rulla in dem på kvällen.

En placering inom vägområdet hindrar gående och cyklande samt skymmer sikten för trafikanter och utgör därmed en direkt trafikfara. En sådan placering kan dessutom ställa till problem för räddningstjänsten, posten, renhållningen och tidningsbärarna m.fl. Dessutom kan remsan behövas för uppläggning av snö efter plogning.

Ljunghusens vägförening

Styrelsen

Viktig information!

Den 13-18 december kommer beskärning av utskjutande växtlighet längs våra vägar att ske med en kantklippningsmaskin. Den klipper 4,7 meter upp och ca 50-60 cm in i väggrenen räknat ifrån asfaltskanten. Vi har tidigare informerat samtliga fastighetsägare om att beskära utskjutande växlighet. Då det inte har skett överallt där det behövs så har styrelsen beslutat att ta hjälp av en entreprenör för att lösa detta.


Anledningen till beskärningen är: ökad trafiksäkerhet för alla fordon och för de som rör sig på vår vägar. Att få bukt med skymd sikt, hängande grenar, växtlighet som letar sig ut i vägbana med mera.


OBS! Juldekorationer och dylikt som finns utanför er tomtgräns måste tas bort innan beskärning sker. Dessa riskerar annars att skadas. (vägföreningen ersätter inte skadade föremål som befunnit sig utanför er tomtgräns) Inga bilar, soptunnor eller liknande får under denna dessa dagar vara placerade på väg eller väggren utan skall stå innanför er tomtgräns.


Under dessa dagar kommer även potthål, väghörnor och vägkanter att lagas. Hål i vägen kommer att fyllas igen med bärlager och grus. Asfalt och personal finns inte att tillgå för tillfället pga corona. Förhöjda vägkanter som gör att vatten inte når vägrenen kommer att rättas till.


Sopning av vägar kommer att ske då ovanstående arbete är klart. Dåligt väder kan ge vissa förseningar.


Mvh Styrelsen

Jämnare trafikflöden!

För att få ett jämnare trafikflöde och nyttjande av våra vägar så uppmanas alla boende inom Ljunghusens vägförening att välja och nyttja den väg man bor på för bilkörning och transport mellan sin bostad och Falsterbovägen.

Att hålla efter växtligheten längs våra vägar.

Ljunghusens vägförening och Vellinge kommun har under våren informerat om skyldigheten att  hålla efter växtligheten vid våra vägar. Det är fastighetsägarens skyldighet att beskära all vegetation längs tomtgränsen. Ingen växtlighet får hänga utanför staket eller dölja varken vägmärken, vägskyltar eller belysning. Fri höjd skall vara minst 2,6 m för gång- eller cykelbana och 4,7 meter för körbana. Fastighetsägaren ansvarar även för skötseln av remsan mellan tomtgräns och körbana. Den skall vara framkomlig för gående och genomsläpplig för regnvatten. 

På uppdrag av Ljunghusens Vägförening har entreprenören Ljungenhjälpen fått uppdraget att beskära den växtlighet som finns utanför er tomtgräns. Uppdraget avser att förbättra sikt och framkomlighet för gående, cyklister och fordonstrafik. Berörda fastigheter kommer att informeras genom information i brevlådan. Arbetet kommer att inledas omgående.

Ljunghusens vägförening     

Styrelsen

Ordinarie föreningsstämma 2021 för Ljunghusens vägförening senareläggs.

Med anledning av spridningen av coronaviruset har Ljunghusens Vägförenings styrelse beslutat att flytta den ordinarie föreningsstämman till en senare tidpunkt. Genom detta bidrar föreningen till att minska risken för ytterligare smittspridning och följer samtidigt myndigheternas beslut att inte tillåta sammankomster med fler än 8 deltagare. 

Föreningsstämman var tidigare planerad att hållas under någon dag under de två första veckorna i maj 2021 men den stora osäkerhet som råder kring spridningen av coronaviruset och dess effekter gör att styrelsen anser att det bästa är att senarelägga årsstämman.

Ljunghusens vägförenings styrelse har för närvarande inte fastställt något datum för föreningsstämman 2021. Kallelsen kommer att distribueras till medlemmarna och läggas upp på föreningens hemsida – www.ljunghusens vägförening.se senast 21 dagar före stämman. 

Ljunghusen den 13 april 2021

Styrelsen

Skadegörelse i grönområdet mellan Vikensvägen och Sandhusvägen

Vägföreningen har tyvärr fått ett av sina träd toppkapat / stympat på grönområdet vid Vikensvägen – Sandhusvägen vilket föreningen förvaltar. Skadegörelsen är en straffbar handling och har polisanmälts. Som alla känner till så krävs marktillstånd av kommunen för att få fälla ett träd. Toppkapade träd kan anses avverkade enligt kommunens föreskrifter. Information om det inträffade lämnas till polismyndigheten direkt.

Styrelsen för Ljunghusens Vägföreningen