Skadegörelse i grönområdet mellan Vikensvägen och Sandhusvägen

Vägföreningen har tyvärr fått ett av sina träd toppkapat / stympat på grönområdet vid Vikensvägen – Sandhusvägen vilket föreningen förvaltar. Skadegörelsen är en straffbar handling och har polisanmälts. Som alla känner till så krävs marktillstånd av kommunen för att få fälla ett träd. Toppkapade träd kan anses avverkade enligt kommunens föreskrifter. Information om det inträffade lämnas till polismyndigheten direkt.

Styrelsen för Ljunghusens Vägföreningen

E.ON förstärker elnätet!

E.ON förstärker elnätet inom Ljunghusens Vägförening. Omexom/Infratek Sverige AB har fått i uppdrag att utföra arbetet som innebär en spänningshöjning av elnätet i Ljunghusen från 10kV till 20kV.  Arbetet innebär byte av äldre transformatorstationer för att få ett fungerande elnät för framtiden. Projektet beräknas starta första kvartalet år 2021 och färdigställas under året.

I samband med detta kan ett antal kortare strömavbrott inträffa, vilket de i så fall informerar er om i förväg. Under arbetets gång kommer de att använda sig av grävmaskiner och lastbilar som kan upplevas som störande, men vi hoppas på din förståelse och överseende med det.

P.S. På eon.se/investeringar hittar du mer information om E.ONs investeringsprojekt.

Skadegörelse på Vikensvägen

I anledning av den skadegörelse som skett på en privat tomt på nedre Vikensvägen vill Vägföreningen understryka att de regler angående skötsel av växtlighet som vägföreningen skickat ut aldrig innebär att en fastighetsägare får vidtaga någon som helst åtgärd på någon annan fastighetsägares tomt utan dennes tillstånd.  Sådana åtgärder är straffbara eftersom de utgör skadegörelse.

Kompletterande fiberanslutningar

Telia/Skanova fortsätter sina arbeten med att få fiberanslutning till så många som möjligt inom Ljunghusens Vägförenings område som önskar sådan anslutning. 

Vägföreningen har till den 29 april 2020 dato godkänt samtliga grävansökningar som kommit in till styrelsen.

Ansökningsprocessen underlättas betydligt av det avtal som Ljunghusens vägförening, och de ytterligare 12 vägföreningar som ingår i Samrådsgruppen, träffade med Telia/Skanova den 18 december 2018 och som innehåller klara bestämmelser om vilka grävregler som gäller. (Se under Grävregler på denna hemsida) Genom avtalet förbättras kvaliteten på utförda arbeten, kontrollfunktioner är specificerade vilket skall leda till lägre underhållskostnader. 

En ansökan behandlas vanligtvis samma dag eller dagen därpå som ansökningen inkommit till vägföreningen. Dröjsmål med grävningar för kompletterande fiber får i första hand stämmas av med ledningsägaren – Telia/ Skanova.

Pågående borrningsprojekt på Allmänningsvägen

EON utför för tillfället borrningsarbeten för nya elkablar på Allmänningsvägen. Anledningen till arbetet är installation av en ny nätstation.

Boende nära arbetsplatsen kan under arbetets gång uppleva mindre störningsmoment vid lastning och avlastning av nätstationerna och vid mindre förflyttningar av maskiner.

EON/Vattenfall har en dialog med de som drabbas och hjälper till vid problem. Hänvisningskyltar är uppsatta för att leda trafiken runt och förbi arbetsplatsen då den påverkar framkomligheten.

Själva arbetet med inkopplingen av nätstationen beräknas vara klar den 9/4. Entreprenören kommer att återställa borrgropar samt schakten vid nätstationen samt ytbeläggningen så fort borrningen är avslutad.

Tack för visad hänsyn.

Ljunghusen 20.3. 2012

Styrelsen