Skadegörelse på Vikensvägen

I anledning av den skadegörelse som skett på en privat tomt på nedre Vikensvägen vill Vägföreningen understryka att de regler angående skötsel av växtlighet som vägföreningen skickat ut aldrig innebär att en fastighetsägare får vidtaga någon som helst åtgärd på någon annan fastighetsägares tomt utan dennes tillstånd.  Sådana åtgärder är straffbara eftersom de utgör skadegörelse.

Medlemsavgiften 2020

Styrelsen meddelar att p.g.a. ett kommunikationsfel har Vellinge kommun (Serkon AB) fakturerat andelsavgiften för Ljunghusens vägförening 2020 tillsammans med den VVS faktura som skickats ut till medlemmarna i slutet av maj 2020. Andelsavgiften fastställs årligen av föreningsstämman. På grund av Coronapandemin har årsstämman skjutits upp till september 2020. Den fakturerade andelsavgiften får därför betraktas som en förskottsbetalning av den avgift som styrelsen förväntas besluta om vid årsmötet i september 2020. Styrelsens förslag till stämman är att andelsavgiften förblir oförändrad och skall uppgå till 500 kr per andel.

Kompletterande fiberanslutningar

Telia/Skanova fortsätter sina arbeten med att få fiberanslutning till så många som möjligt inom Ljunghusens Vägförenings område som önskar sådan anslutning. 

Vägföreningen har till den 29 april 2020 dato godkänt samtliga grävansökningar som kommit in till styrelsen.

Ansökningsprocessen underlättas betydligt av det avtal som Ljunghusens vägförening, och de ytterligare 12 vägföreningar som ingår i Samrådsgruppen, träffade med Telia/Skanova den 18 december 2018 och som innehåller klara bestämmelser om vilka grävregler som gäller. (Se under Grävregler på denna hemsida) Genom avtalet förbättras kvaliteten på utförda arbeten, kontrollfunktioner är specificerade vilket skall leda till lägre underhållskostnader. 

En ansökan behandlas vanligtvis samma dag eller dagen därpå som ansökningen inkommit till vägföreningen. Dröjsmål med grävningar för kompletterande fiber får i första hand stämmas av med ledningsägaren – Telia/ Skanova.

Pågående borrningsprojekt på Allmänningsvägen

EON utför för tillfället borrningsarbeten för nya elkablar på Allmänningsvägen. Anledningen till arbetet är installation av en ny nätstation.

Boende nära arbetsplatsen kan under arbetets gång uppleva mindre störningsmoment vid lastning och avlastning av nätstationerna och vid mindre förflyttningar av maskiner.

EON/Vattenfall har en dialog med de som drabbas och hjälper till vid problem. Hänvisningskyltar är uppsatta för att leda trafiken runt och förbi arbetsplatsen då den påverkar framkomligheten.

Själva arbetet med inkopplingen av nätstationen beräknas vara klar den 9/4. Entreprenören kommer att återställa borrgropar samt schakten vid nätstationen samt ytbeläggningen så fort borrningen är avslutad.

Tack för visad hänsyn.

Ljunghusen 20.3. 2012

Styrelsen

Rivning av elstationer påbörjas den 25/11

Rivning och bortforsling av de gamla elstationerna på Vikens- och Elvabovägen påbörjas måndagen den 25/11.

Arbetet beräknas pågå i ca 14 dagar. Tidvis så kommer framkomligheten på dessa vägar att vara begränsad pga användning av tyngre fordon. Bilningsarbeten kommer även att utföras för att få bort den gamla betongen. Enligt planeringen så kommer bilningen av betongen påbörjas på Elvabovägen den 9/12. Detta kommer att medföra en hög bullernivå!

Vi hoppas på förståelse.

mvh Styrelsen