Kallelser

LJUNGHUSENS  VÄGFÖRENING

Ordinarie Föreningsstämma 2020, Ljunghusens Vägförening

Plats: Ljungenskolans Musiksal, Storvägen 2 / ingång från väg 100.

Tid: 14 oktober 2020 kl 19:00

För tillträde till föreningsstämman krävs att föranmälan sker senast den 7/10. Anmäl dig via formuläret här bredvid (rubrik kontakta styrelsen) eller via tel 076-116 74 47.

INFORMATION

Föreningstämman kommer att vara covidanpassad. Avstånd mellan stolarna. Handsprit kommer att finnas på plats. Om du känner dig det minsta dålig så stanna hemma! Välkommen!

Dagordning

 • 1. Föreningsstämmans öppnande
 • 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
 • 3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 • 4. Godkännande av röstlängd och närvarokontroll
 • 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 • 6. Godkännande av dagordningen
 • 7. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning 2019
 • 8. Revisionsberättelsen
 • 9. Fastställande av resultat och balansräkning för år 2019 samt vinstdisposition
 • 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019
 • 11. Styrelsens och revisorernas arvoden
 • 12. Propositioner från styrelsen och motioner från medlemmar
 • 13. Styrelsens förslag till:
  – budget 2020
  – andelsavgift 2020 och debiteringslängd
  – slitageavgift 2020
 • 14. Val till styrelsen – val av ledamöter och styrelseordförande
 • 15. Val av revisorer och suppleant
 • 16. Val av valberedning och sammankallande
 • 17. Övriga frågor
 • 18. Stämmans avslutande samt dag och plats för offentliggörande av mötesprotokollet

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 september 2020.

Stämmohandlingar finns tillgängliga här nedan samt hos ordföranden.

Du kan även kontakta styrelsens ledamöter för frågor.

Välkomna !

Revisionsberättelse 2019

2020-05-11-Revisionsberättelse-2019-Ljvf

Förvaltningsberättelse 2019, inklusive årsredovisning

2020-05-05-Förvaltningsbr-inkl-Årsredovisning-Ljvf

Budget 2020

Budget-2020-Ljvf