Kompletterande grävning för fiber inom Ljunghusens Vägförening

Vägföreningen vill bemöta den felaktiga information som lämnats av Telia/ Scanova vad gäller de planerade kompletterande grävningar för nedläggning av fiberanslutning som avsetts ske under senare delen av 2018. Tio fastigheter inom vägföreningen är direkt berörda av den felaktiga informationen.

Bakgrunden är att Telia sagt upp avtalet om nedläggning av fiber. I svar till en av våra medlemmar som opponerat sig mot uppsägningen meddelar Telia följande:

” vi [har] ej kommit överens med vägföreningen ni är med i, så kan vi ej utföra arbetet här. Ni får ta era klagomål med dem, då det är pga, i vårt tycke, orimliga krav från föreningen”

Scanova har inte haft några förhandlingar eller skriftväxling med Vägföreningen som skulle kunnat resulterat i att ” vi inte kommit överens med vägföreningen”. Några förhandlingar har överhuvud taget inte förekommit mellan parterna.

Som svar på ett mail från Scanova  i juni 2018 översände Vägföreningen  den 3 juli 2018 ett komplett avtalspaket till Scanova innehållande Riksförbundet Enskilda Vägars (REV) standardavtal och Vellinge kommuns grävregler. Således Inga ” orimliga krav” från vägföreningen. Scanova har inte hört av sig till Vägföreningen sedan dess och inte framfört några synpunkter på de överskickade avtalen. Telias försök att lägga skulden på Vägföreningen bygger följakligen inte på verkliga sakförhållande.